announce

announce
[ə΄nauns] v հայտարարել, հաղոր դել, ծանուցել. announce the results/names of the winners/the date of arrival/smb’s engagement հայ տարարել արդյունքները/հաղթողների անուն ները/ժամանման օրը/նշանվելու լուրը. announce over the radio/at a meeting/in the papers հաղորդել ռադիոյով/հայ տա րա րել ժո ղովում, հանրահավաքում/թերթերում (հայտնել, տեղեկացնել) announce Mr White Հայտ նեք, որ եկել է պրն Ուայթը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Announce — An*nounce , v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. & vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L. annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf. {Annunciate}.] [1913 Webster] 1.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • announce — An*nounce , v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. & vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L. annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf. {Annunciate}.] [1913 Webster] 1.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • announce — An*nounce , v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. & vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L. annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf. {Annunciate}.] [1913 Webster] 1.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • announce — An*nounce , v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. & vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L. annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf. {Annunciate}.] [1913 Webster] 1.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • announce — (v.) c.1500, proclaim, make known, from O.Fr. anoncier announce, proclaim (12c., Mod.Fr. annoncer), from L. annuntiare, adnuntiare to announce, relate, lit. to bring news, from ad to (see AD (Cf. ad )) + nuntiare relate, report, from …   Etymology dictionary

 • announce — [v1] make a proclamation advertise, annunciate, blast, blazon, broadcast, call, communicate, declare, disclose, disseminate, divulge, drum*, give out, impart, intimate, issue, make known, make public, pass the word*, proclaim, promulgate,… …   New thesaurus

 • announce — ► VERB 1) make a public declaration about. 2) be a sign of: lilies announce the arrival of summer. DERIVATIVES announcer noun. ORIGIN Latin annuntiare, from nuntius messenger …   English terms dictionary

 • announce — I verb acquaint, advertise, advise, affirm, allege, annunciate, apprise, assert, asservate, aver, broadcast, bruit, bulletin, circulate, communicate, contend, convey, declare, disabuse, disclose, disseminate, enunciate, foretell, give out, herald …   Law dictionary

 • announce — publish, proclaim, *declare, promulgate, advertise, broadcast Analogous words: disclose, *reveal, divulge, tells *communicate, impart Contrasted words: *suppress, repress: conceal, *hide, bury: withhold, hold, hold back, reserve (see …   New Dictionary of Synonyms

 • announce — [ə nouns′] vt. announced, announcing [ME announcen < OFr anoncier < L annuntiare, to make known < ad , to + nuntiare, to report < nuntius, messenger: see NUNCIO] 1. to declare publicly; give notice of formally; proclaim 2. to say or… …   English World dictionary

 • announce — announceable, adj. /euh nowns /, v., announced, announcing. v.t. 1. to make known publicly or officially; proclaim; give notice of: to announce a special sale. 2. to state the approach or presence of: to announce guests; to announce dinner. 3. to …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”